Information angående enkät till närstående

Brukarundersökning

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Från mitten av mars varje år får normalt därför alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät per post med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Detta år har undersökningen blivit försenad och Vårdstyrkan kommer därför att göra en intern kvalitetsundersökning.

Vårdstyrkan är ett företag som månar om utveckling och omsorg av god kvalitet.

Med kvalitet menar vi hur väl vi uppfyller de krav, behov och förväntningar som ställs på oss. I arbetet med kvalitet ingår att systematiskt förbättra förmågan att möta olika behov, krav och förväntningar genom ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Vårdstyrkan kommer med start den 10 maj att dela ut en enkät med frågor som handlar om närståendes upplevelse av äldreomsorgen. Enkäten skickas till er via mail samt kommer även att finnas att hämta i pappersform på boendet. Enkätsvaren skickas senast 30 maj via mail till kvalitetsansvarig jenny.nilsson@vardstyrkan.se men då vi är måna om er möjlighet att vara anonyma går det också bra att skicka den till adressen nederst i denna info alternativt lämna i slutet kuvert på boendet.

Under hösten kommer ett resultat av undersökningen presenteras.

Med vänliga hälsningar

Marita Eerola

VD

08-732 24 80

Gribbylundsvägen 9 :: 187 62 Täby

info@vardstyrkan.se :: www.vardstyrkan.se